Stanlab Płyn Lugola 1% Jodyna Wodny Roztwór 250ml

52,00

Opis

Stanlab Płyn Lugola 1% Jodyna Wodny Roztwór 250ml

PŁYN LUGOLA 1% JODYNA WODNY ROZTWÓR 250ml Stanlab WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNEInformacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznycha) Stan skupienia: cieczb) Kolor: ciemnobrązowac) Zapach: charakterystyczny zapach jodud) Temperatura topnienia/krzepnięcia: niedostępnee) Temperatura wrzenia lub niedostępne początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzeniaf) Palność materiałów: nieg) Dolna/górna granica wybuchowości: niedostępneh) Temperatura zapłonu: nie dotyczyi) Temperatura samozapłonu: nie dotyczyj) Temperatura rozkładu: niedostępnek) pH 5,5 – 8,5 (20 °C)l) Lepkość kinematyczna: niedostępnem) Rozpuszczalność: nieograniczonan) Współczynnik podziału n-oktanol/woda: niedostępne (wartość współczynnika log)o) Prężność gazu: niedostępnep) Gęstość lub gęstość względna: około 1,05 g/cm3 (20 °C)q) Względna gęstość gazu: niedostępner) Charakterystyka cząsteczek: nie dotyczy ŚRODKI OSTROŻNOŚCIH373: Może powodować uszkodzenie narządów(tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie drogą doustną.P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy.P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P501: Zawartość /pojemnik utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. SKŁADNIKIMieszaniny MASA NETTO: 250 ml ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIAPrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Stanlab: Wyposażenie medyczne

mam 50 lat i jestem sama, forewer, prześwitujące majtki, gumki do maseczek ochronnych, slip l, pulsoksymetr do czego służy, igla 22g, stal m2, żywokost na haluksy, koszule nocne długi rękaw, sequoia tech, maseczki z certyfikatem ffp2, l9

yyyyy